Slovenský iconEnglish icon

Kontakty

Toto webové sídlo www.klokocovmi.sk spravuje Obec Klokočov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Klokočov

Adresa:

Obecný úrad Klokočov 
Klokočov 65
072 36 Kaluža

IČO: 00325309

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 409
Rozloha: 1194 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1358

Všeobecné informácie: info@klokocovmi.sk
Podateľňa: podatelna@klokocovmi.sk
Sekretariát: sekretariat@klokocovmi.sk
Starosta: starosta@klokocovmi.sk, tel: +421 918 414 737
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@klokocovmi.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 649 21 12
Tel.: +421 56 688 63 11
Tel.: +421 903 635 642
E-mail: obec@klokocovmi.sk

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Michalovce
č. ú.: 4209761001/5600
IBAN: SK86 5600 0000 0042 0976 1001

Kompetencie:
Obec Klokočov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Klokočov je zriadený na Obecnom úrade v: Klokočove