Slovenský iconEnglish icon

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Názov Popis Dátum
Zámer predaja 57/2023 parcely registra „C“ p. č. 505/328 o výmere 41 m2 18.12.2023
Zámer zriadenia vecného bremena 65/2023 na parcele číslo 125/1 vedenej na LV č. 497 na uloženie inžinierskych sieti 18.12.2023
Zámer zriadenia vecného bremena 64/2023 pre vjazd a prejazd 509/1 a pre umiestenie odberného elektrického zariadenia – na parcelách registra „C“ p. č. 509/1, 509/22, 509/19 vedených na LV č. 497, 18.12.2023
Zámer predaja 63/2023 parcely registra „C“ p. č. 510/56 o výmere 598 m2 vedenej ako ostatná plocha 18.12.2023
Zámer predaja 62/2024 parcely registra „C“ p. č. 505/21 o výmere 1 346 m2 vedenej ako ostatná plocha a parcely registra „C“ p. č. 505/20 o výmere 202 m2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie, 18.12.2023
Zámer prenájmu 61/2023 nebytový priestor bývalého Espressa baru a skladových priestorov na prízemí, o výmere 41,6 m2 (s možnosťou užívať aj WC pri skladových priestoroch). Nebytový priestor je umiestnený v stavbe s 18.12.2023
Zámer prenájmu 60/2023 pozemok CKN p.č.507/54 o výmere 528 m2 18.12.2023
Zámer prenájmu 59/202 nebytový priestor – sociálne zariadenia a sprchy postavené na parcele číslo 438 súpisné číslo 336 a parcele číslo 439 súpisné číslo 337 obec Klokočov 18.12.2023
Zámer predaja 58/2023 parcely registra „C“ p. č. 505/330 o výmere 285 m2 vedenej ako ostatná plocha a parcely registra „C“ p. č. 505/329 o výmere 22 m2 vedenej ako ostatná plocha, oddelených geometrickým plánom č. 18.12.2023
Zámer predaja 282024 Zámer predaja 282024 02.07.2024
Generované portálom Uradne.sk