Slovenský iconEnglish icon

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov

loga

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Investícia do vašej budúcnosti

Názov projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov
Miesto realizácie projektu: Košický samosprávny kraj, Okres Michalovce, Obec Klokočov
Názov prijímateľa: Obec Klokočov, 072 36 Klokočov č. 65
Dátum začatia realizácie: 09/2014
Dátum ukončenia realizácie: 06/2015
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 125 400,57 EUR
Cieľ projektu: Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia zameranou
na zníženie energetickej náročnosti prispieť k rozvoji obce Klokočov.   

Popis projektu:

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci a to výmenou svetelných bodov, doplnením svetelných bodov a výmenou rozvádzača RVO a zavádzaním technológie SOVO (Selektívne ovládanie verejného osvetlenia). Projekt rieši aj dopĺňanie svietidiel na miesta, ktoré je potrebné osvetliť. Na základe realizácie projektu sa predpokladá úspora elektrickej energie a zníženie množstva CO2,
čo je pozitívnym faktorom realizácie projektu z environmentálneho hľadiska.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

www.economy.gov.sk
www.siea.sk