Slovenský iconEnglish icon

Odpustová Slávnosť

 30.08.2018

Uzdravenie a posilnenie skrze Máriu

Na najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa v dňoch 8.-9. augusta konala centrálna púť k Matke Božej. Klokočov, ležiaci neďaleko Michaloviec, už vyše tri storočia priťahuje pútnikov do chrámu, kde v roku 1670 zázračne slzila ikona presvätej Bohorodičky. Roniace slzy v očiach Panny, ako symbolický výraz bolesti nad všemožným trápením ľudu Zemplína, zostali aj dnes výrečným znamením. Preto je toto pútnické miesto veľmi obľúbené a navštevované.

Sobotňajší program odpustovej slávnosti začal mariánskym molebenom a pokračoval veľkou večierňou s litijou, ktorú slávil o. Marcel Gecej. Tradičné svätenie vody vykonal o. Pavol Bardzák aj pri novo zreštaurovanej studni. „Užívajte túto vodu pre svoje uzdravenie! Veď Boh je živý a stále koná…“ vyzval prítomných svätiteľ. Modlitbu posvätného ruženca, ktorú s meditáciami viedli ctihodné sestry služobnice, obetovali za kňazov celej gréckokatolíckej metropolie.
Do programu večera sa vhodne zapojila aj mládež z Trnavy pri Laborci so svojím pásmom 
k Roku kňazov.

Pred večernou archijerejskou liturgiou vladyka Milan Chautur, košický eparcha posvätil plaštenicu – liturgické plátno s vyobrazením tajomstva sviatku Máriinho zosnutia. Plaštenicu vyhotovil o. Róbert Demko zo Spolku ikonopiscov a po posvätení slúžila ako analogion 
(na uctievanie). V kázni vladyka Milan načrtol problém pocitu nedocenenosti, ktorý majú dnes mnohí, najmä úspešní ľudia. „Sviatok Máriinho vzatia do neba nám ukazuje, že Boh vie doceniť ľudskú poslušnosť a ochotu. Mária prijala Božiu vôľu bez výhrad. Nedbala na mienku ľudí, ale snažila sa pochopiť Boha. Preto získala to najvyššie docenenie od Boha – slávu neba,“ povedal vladyka a vyzval všetkých veriacich k správnemu životu podľa Boha.

Po sv. liturgii nasledovali dialógy s pozvanou odborníčkou na rodinnú výchovu pani Teréziou Lenczovou z Bratislavy. Z jej úst zazneli jasne formulované rady pre zvládnutie výchovy v kresťanskom duchu uprostred sekulárnej kultúry. Dôležitosť správnej výchovy vyzdvihol
aj vladyka Milan, keď v rámci programu Púť k rodine tematicky zameral celý rok 2009 
na problematiku výchovy. Zaujímavá a plodná diskusia by trvala ešte dlho. Preto nedopovedané problémy s výchovou boli predložené tomu najvyššiemu pedagógovi Kristovi v eucharistickej pobožnosti. Presne o polnoci slávil božskú liturgiu o. protopresbyter František Puci. Nasledovala pobožnosť Krížovej cesty, ktorú predviedli mladí hraným spôsobom.

V nedeľu ráno davy pútnikov zobúdzalo jasné slniečko. Aj ono symbolicky naznačovalo krásnu vlasť, do ktorej tak jedinečne vstúpila Matka života. Archijerejskú liturgiu slávili vladykovia Milan Chautur a Peter Rusnák z Bratislavy. V kázni biskup Rusnák vyzdvihol nadprirodzenú krásu Bohorodičky. „Len ten, kto je v tomto živote spojený s Bohom, môže očakávať, že s ním bude spojený aj v nebi. Preto sa po vzore Panny musíme učiť počúvať Boha a plniť jeho vôľu. A uznať svoj hriech, ktorý je hlboko v nás,“ povedal kazateľ. Spevom sprevádzal slávenie Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Po sv. liturgii prečítal o. Cyril Jančišin pozdravný telegram Svätému Otcovi Benediktovi XVI. Na záver slávnosti vladyka Milan predniesol v chráme pred kópiou milostivej ikony zasväcujúcu modlitbu za jednotu a lásku v rodinách. Množstvo pútnikov počas odpustu znovuodhalilo kresťanskú perspektívu svojho života a načerpalo sily do ďalších dní. Hlavnú sv. liturgiu v priamom prenose vysielala STV a TV LUX.

Michal Hospodár